Ban điều hành & Huấn luyện viên tại VNTA Academy

VNTA Academy ban điều hành bao gồm: Giám đốc (Tổng giám đốc); giám đốc kỹ thuật, Huấn luyện viên, Phòng đào tạo, Ban kiểm soát, học viên, vận động viên,…

Ban điều hành

Huấn luyện viên

Vận động viên