GIỚI THIỆU HỌC VIỆN VNTA

– Học viện VNTA đặt ra tiêu chuẩn tiến bộ về mặt kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu trở thành nhà vô địch.

– Phương pháp huấn luyện sử dụng trang thiết bị hiện đại, huấn luyện viên chuyên nghiệp nhiệt tình vì thế.

– Học viện là nơi có số lượng người tham gia học lớn nhất Việt Nam trong suốt cả năm.

BAN ĐIỀU HÀNH
& HUẤN LUYỆN VIÊN

Học viện VNTA ban điều hành bao gồm: Giám Đốc điều hành, Giám Đốc nhân sự, Giám Đốc kỹ thuật, huấn luyện viên, vận động viên ......