Skip to content Skip to footer

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và VNTA ACADEMY, điều chỉnh việc sử dụnng Trang web này của bạn với tư cách là khách truy cập, người đóng góp nội dung hoặc người dùng đã đăng ký. 

Việc sử dụng, đăng tải thông tin và truy cập vào Trang web này phải tuân theo các Điều khoản này, vì vậy hãy đọc kỹ trước khi sử dụng Trang web này. VNTA ACADEMY có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này hoặc chấm dứt hay đình chỉ việc đăng ký của bạn do không tuân thủ các điều khoản và chính sách được đăng trên Trang web này, bao gồm các Điều khoản này, hoặc vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, XIN ĐỪNG SỬ DỤNG HAY ĐĂNG THÔNG TIN LÊN TRANG WEB NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

VNTA ACADEMY có thể thay đổi, sửa đổi, cập nhật, thêm, hoặc xóa bỏ một phần của các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra các Điều khoản này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này, sau khi đăng bất kỳ thay đổi, sẽ thể hiện sự chấp thuận của bạn về những thay đổi đó.

NHỮNG THAY ĐỔI VỚI TRANG WEB NÀY

Để cố gắng liên tục cải tiến Trang web này và tính hữu ích của trang web cho bạn, chúng tôi có thể bổ sung dịch vụ hoặc thay đổi các dịch vụ hiện có. Trong trường hợp VNTA ACADEMY có những thay đổi như vậy, các Điều khoản này sẽ áp dụng cho các dịch vụ mới và bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ hiện có.

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Để sử dụng một số phần nhất định của Trang web này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, mật khẩu, thành phố, mã vùng của quốc gia hoặc mã bưu điện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản, bao gồm mật khẩu của bạn, cũng như đối với bất kỳ và mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho VNTA ACADEMY ngay lập tức về việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh bởi VNTA ACADEMY hoặc bất kỳ người dùng khác hoặc khách truy cập vào trang web này do người khác sử dụng ID, mật khẩu hoặc tài khoản VNTA ACADEMY của bạn.

Bạn không được sử dụng ID, mật khẩu hoặc tài khoản VNTA ACADEMY của bất kỳ người nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng và sự đồng ý của người chủ sở hữu ID, mật khẩu hoặc tài khoản VNTA ACADEMY đó. VNTA ACADEMY không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

VNTA ACADEMY tôn trọng mong muốn của bạn về quyền riêng tư và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể xem chính sách quyền riêng tư của VNTA ACADEMY tại:link. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

VNTA ACADEMY có các biện pháp bảo mật để bảo vệ trước tổn thất, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của VNTA ACADEMY. Các biện pháp bảo mật này được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Mặc dù VNTA ACADEMY đã tiến hành các biện pháp được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư để đảm bảo rằng thông tin cá nhân chỉ được truyền tải và tiết lộ theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng VNTA ACADEMY không đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ không bị ngăn chặn và giải mã bởi người khác.

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Một số khu vực nhất định của Trang web này có thể cho phép bạn đăng nội dung, bao gồm trải nghiệm, lời khuyên, khuyến nghị, ý kiến, thông tin, tin nhắn hoặc tài liệu khác của bạn (“Nội dung của bạn”). Xin lưu ý rằng các khu vực này là công khai và không bí mật. Bạn chỉ có thể đăng tải Nội dung của mình lên các khu vực công cộng và nơi bạn có quyền đăng. Bạn không được đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba.

KHÔNG SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HOẶC BỊ CẤM ĐOÁN

Trong khi sử dụng Trang web này, bạn KHÔNG được thực hiện các hành động sau:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Trang web này
 • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ thông tin bất hợp pháp, gian lận, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thô tục, đe doạ, lạm dụng, thù địch, có tính công kích hoặc gây khó chịu.
 • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào tạo ra hoặc khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự, cấu thành việc hành nghề trái phép vi phạm luật pháp tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Sử dụng tên “VNTA ACADEMY”, tên miền, thương hiệu, logo hoặc dấu hiệu trong tên người dùng hoặc tên tài khoản của bạn hoặc bằng bất kỳ cách nào khác có thể ngụ ý rằng bạn làm việc hoặc có quan hệ với VNTA ACADEMY
 • Xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm bất kỳ quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc khai thác bằng bất cứ cách nào bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác lấy được qua trang Web này cho các mục đích thương mại (không có sự cho phép rõ ràng của người cung cấp thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu đó)
 • Sử dụng Trang web này để tạo lưu lượng truy cập cho các trang web khác
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền tương tự, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, thương hiệu, và bằng sáng chế của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép hoặc phân phối thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu khác thu được qua Trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi bản quyền hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh từ đó, nếu không có sự cho phép của Chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền 
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt khối lượng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Trang Web này hoặc các hệ thống hay mạng của VNTA ACADEMY, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng kết nối với Trang Web này hoặc với VNTA ACADEMY
 • Giả mạo tiêu đề (đầu đề) hoặc sử dụng các cách khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc phần chuyển tải nào bạn gửi cho VNTA ACADEMY trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này
 • Sử dụng robot, spider, scraper, hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Trang web này hoặc các dịch vụ cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho việc lập chỉ mục hoặc cập nhật các công cụ tìm kiếm
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu hoặc các thành phần có hại khác
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, tệp tin hoặc phần mềm nào chứa bao gồm nhưng không giới hạn vi-rút, ngựa Trojan, sâu, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, chương trình tội phạm, trình tạo graffiti trực tuyến, trình tạo giỏ hàng, phần mềm che giấu, trình theo dõi thao tác bàn phím, bot hoặc bất kỳ chương trình phần mềm độc hại nào khác hoặc phần tử của chương trình
LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Nhằm cung cấp cho bạn các nguồn tài nguyên toàn diện và hữu ích, Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba, không thuộc quyền kiểm soát của VNTA ACADEMY. VNTA ACADEMY không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sản phẩm được cung cấp bởi bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật với các trang web đó. VNTA ACADEMY chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn vì lý do thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý rằng VNTA ACADEMY ủng hộ, đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung hoặc sản phẩm trên trang web của bên thứ ba đó.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, bạn có thể được biết đến các dịch vụ, sản phẩm, chào hàng và các chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi các bên thứ ba, chứ không phải bởi VNTA ACADEMY. Nếu bạn quyết định sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm xem xét và hiểu các điều khoản và điều kiện điều chỉnh dịch vụ hoặc sản phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng bên thứ ba, chứ không phải VNTA ACADEMY, chịu trách nhiệm về hiệu quả của các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba đó. Chẳng hạn, VNTA ACADEMY sử dụng YouTube như một nền tảng lưu trữ các video của chúng tôi, do đó, bạn phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ của YouTube (có sẵn tại https://www.youtube.com/t/terms) bao gồm Chính sách Bảo mật của Google (có sẵn tại https://www.google.com/policies/privacy).

KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ GIÁM SÁT

VNTA ACADEMY sẽ có quyền, nhưng không có trách nhiệm giám sát và/hoặc xóa nội dung Trang web do bên khác cung cấp. Trong khi một số cộng đồng và các khu vực khác có thể được theo dõi để biết mức độ liên quan, chúng tôi không có nghĩa vụ phải kiểm tra trước bất kỳ nội dung nào và không chịu trách nhiệm về việc đăng nội dung như vậy. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đăng, chỉnh sửa nội dung đã gửi và xóa nội dung vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, VNTA ACADEMY không chịu trách nhiệm về sự trì hoãn hoặc không xóa được nội dung.

BỒI THƯỜNG

Bạn phải bồi thường, bảo vệ và giảm thiệt hại cho VNTA ACADEMY, các chi nhánh, nhân viên cấp cao, nhân viên và đại lý của họ khỏi các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ các hành động hoặc thiếu sót của bạn do sử dụng trái phép Trang web này có vi phạm các điều khoản. VNTA ACADEMY được độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc bạn phải bồi thường và bạn đồng ý hợp tác đầy đủ như yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất cứ yêu cầu bồi thường nào. Điều khoản bồi thường trên không áp dụng nếu bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào là kết quả của sự sơ suất, gian lận, cố ý gây tổn hại hoặc cố ý vi phạm pháp luật của VNTA ACADEMY.

TIẾT LỘ VIỆC SỬ DỤNG

VNTA ACADEMY có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn (bao gồm cả danh tính của bạn), bất kỳ thông tin chuyển tiếp hay thông tin liên lạc nào của bạn, và việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào có trên Trang web này nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (1) tuân thủ thủ tục pháp lý, (2) tuân thủ quy trình điều tra hoặc khiếu nại về việc bạn sử dụng Trang web này, (3) thi hành các Điều khoản Sử dụng này, (4) phản hồi các khiếu nại rằng các dữ liệu đó vi phạm quyền của người khác, hoặc (5) bảo vệ quyền sở hữu, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của VNTA ACADEMY, nhân viên của công ty và khách truy cập hoặc người dùng Trang web này, bao gồm khách hàng của VNTA ACADEMY, và công chúng.

VNTA ACADEMY luôn có quyền tiết lộ thông tin mà VNTA ACADEMY thấy cần thiết để tuân theo pháp luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành, hoặc yêu cầu của chính phủ. VNTA ACADEMY cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi VNTA ACADEMY xác định rằng luật áp dụng đòi hỏi hoặc cho phép tiết lộ, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích bảo vệ gian lận.

CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng VNTA ACADEMY có thể, theo quyết định riêng của mình và không có thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc ngăn chặn việc bạn truy cập vào Trang web trong tương lai nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc các thỏa thuận hoặc nguyên tắc khác có thể liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn hoặc vì các lý do khác có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở (1) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (2) yêu cầu bạn xóa tài khoản của bạn, (3) ngừng sử dụng hoặc sửa đổi tài liệu Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, hoặc (4) các vấn đề kỹ thuật không mong muốn hoặc các sự cố.

Trong trường hợp thỏa thuận này bị chấm dứt, những hạn chế liên quan đến Nội dung hoặc tài liệu xuất hiện trên Trang web, các đại diện và bảo đảm, khoản bồi thường, và những hạn chế về trách nhiệm được nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn còn hiệu lực. Trong trường hợp bạn không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào có thể được cung cấp bởi VNTA ACADEMY, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là chấm dứt thỏa thuận này.

Nếu VNTA ACADEMY có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại bạn vì việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, VNTA ACADEMY sẽ có quyền được bảo đảm từ bạn, và bạn đồng ý thanh toán, tất cả phí luật sư hợp lý và chi phí cho hành động đó, ngoài chi phí theo lệnh hoặc công bằng dành cho VNTA ACADEMY. Bạn đồng ý rằng VNTA ACADEMY sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của Tiểu bang California, không phân biệt các điều khoản xung đột về luật pháp; tất cả các khiếu nại và hành động phải được đưa đến tòa án tiểu bang hoặc liên bang thích hợp nằm trong Quận Santa Clara, California; và bạn đồng ý và chịu trách nhiệm về thẩm quyền cá nhân của tòa án với mục đích kiện tụng bất kỳ khiếu nại hay hành động như vậy. Bạn khước từ việc sử dụng hình thức bào chữa vì thiếu cơ sở pháp lý cá nhân và địa điểm.

KHÁC

VNTA ACADEMY có thể chuyển nhượng các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào cho bất kỳ công ty con, hoặc bất kỳ công ty trực thuộc nào, hoặc như một phần của việc bán, sáp nhập, hoặc chuyển giao khác của VNTA ACADEMY cho một tổ chức khác. Bạn không được chuyển nhượng hợp đồng này. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và VNTA ACADEMY về vấn đề này, và chúng điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web này. Việc VNTA ACADEMY không thực hiện hoặc thi hành được quyền hoặc quy định của Các Điều khoản này không cấu thành sự miễn trừ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản này và các điều khoản khác trong Điều khoản này vẫn còn đầy đủ hiệu lực và hiệu quả. Bất kể điều lệ hoặc luật pháp nào trái ngược, ngoại trừ ở New Jersey, các khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc các Điều khoản này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 

3. Embedded Content
Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website. Below you can find a list of the services we use:
Facebook
The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .
Twitter
We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .
Youtube
We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.
4. Cookies
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.
Necessary Cookies (all site visitors)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
Necessary Cookies (Additional for Logged in Customers)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. Who Has Access To Your Data
If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself. If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:
 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. Third Party Access to Your Data
We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:
Envato Pty Ltd
For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for this theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.
Ticksy
Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.
7. How Long We Retain Your Data For
When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation. If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.
8. Security Measures
We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personally identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization. In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.
9. Your Data Rights
General Rights

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.

You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).
If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR Rights

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. ThemeRex permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of ThemeRex to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. Third Party Websites
ThemeRex may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by ThemeRex, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. ThemeRex bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. Release of Your Data for Legal Purposes

At times it may become necessary or desirable to ThemeRex, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

Tìm Sân
Khóa Học
Khai Giảng
Tìm Kiếm
VNTA 093.181.3333
Chat ngay
Chat trên Zalo
Chỉ đường