Team

VNTA Academy

“Team” của VNTA Academy được hỗ trợ rất tận tâm về chuyên môn cao nhất trong suốt quá trình đào tạo. Học viện phát triển họ từ lúc cơ bản đến nâng cao chuyển sang cả con đường chuyên nghiệp. Được đặt tên là “Team VNTA Academy”  (đương nhiên), một số học viên, VĐV tiêu biểu có thành tích thi đấu giải đấu trẻ, phong trào, chuyên nghiệp: Đỗ Vĩ Khang, Huy Đại Gia Bảo, Phong Củ Chi, Công Hải Phòng, Vinh Quận 7. Vũ Ngọc Thành luôn đồng hành giám sát sự phát triển của họ cùng với huấn luyện viên cá nhân của họ và cung cấp cho họ chương trình đào tạo cá nhân hoàn chỉnh với huấn luyện viên tennis, huấn luyện viên thể lực và tâm lý, phục hồi trị liệu để giúp họ đạt được thành tích cao nhất

Hướng dẫn tập tennis Forehand và Backhand

ĐỖ VĨ KHANG

KHANG TÂN BỀN

Team

VNTA Academy

“Team” của VNTA Academy được hỗ trợ rất tận tâm về chuyên môn cao nhất trong suốt quá trình đào tạo. Học viện phát triển họ từ lúc cơ bản đến nâng cao chuyển sang cả con đường chuyên nghiệp. Được đặt tên là “Team VNTA Academy”  (đương nhiên), một số học viên, VĐV tiêu biểu có thành tích thi đấu giải đấu trẻ, phong trào, chuyên nghiệp: Đỗ Vĩ Khang, Huy Đại Gia Bảo, Phong Củ Chi, Công Hải Phòng, Vinh Quận 7. Vũ Ngọc Thành luôn đồng hành giám sát sự phát triển của họ cùng với huấn luyện viên cá nhân của họ và cung cấp cho họ chương trình đào tạo cá nhân hoàn chỉnh với huấn luyện viên tennis, huấn luyện viên thể lực và tâm lý, phục hồi trị liệu để giúp họ đạt được thành tích cao nhất

CÔNG HẢI PHÒNG

Công HP

Team

VNTA Academy

“Team” của VNTA Academy được hỗ trợ rất tận tâm về chuyên môn cao nhất trong suốt quá trình đào tạo. Học viện phát triển họ từ lúc cơ bản đến nâng cao chuyển sang cả con đường chuyên nghiệp. Được đặt tên là “Team VNTA Academy”  (đương nhiên), một số học viên, VĐV tiêu biểu có thành tích thi đấu giải đấu trẻ, phong trào, chuyên nghiệp: Đỗ Vĩ Khang, Huy Đại Gia Bảo, Phong Củ Chi, Công Hải Phòng, Vinh Quận 7. Vũ Ngọc Thành luôn đồng hành giám sát sự phát triển của họ cùng với huấn luyện viên cá nhân của họ và cung cấp cho họ chương trình đào tạo cá nhân hoàn chỉnh với huấn luyện viên tennis, huấn luyện viên thể lực và tâm lý, phục hồi trị liệu để giúp họ đạt được thành tích cao nhất

CÔNG VINH

VINH TRẦN

Team

VNTA Academy

“Team” của VNTA Academy được hỗ trợ rất tận tâm về chuyên môn cao nhất trong suốt quá trình đào tạo. Học viện phát triển họ từ lúc cơ bản đến nâng cao chuyển sang cả con đường chuyên nghiệp. Được đặt tên là “Team VNTA Academy”  (đương nhiên), một số học viên, VĐV tiêu biểu có thành tích thi đấu giải đấu trẻ, phong trào, chuyên nghiệp: Đỗ Vĩ Khang, Huy Đại Gia Bảo, Phong Củ Chi, Công Hải Phòng, Vinh Quận 7. Vũ Ngọc Thành luôn đồng hành giám sát sự phát triển của họ cùng với huấn luyện viên cá nhân của họ và cung cấp cho họ chương trình đào tạo cá nhân hoàn chỉnh với huấn luyện viên tennis, huấn luyện viên thể lực và tâm lý, phục hồi trị liệu để giúp họ đạt được thành tích cao nhất

PHONG CỦ CHI

PHONG CON

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
04